4.1.4.2 Interactie-model

T• Met in het achterhoofd Gal’perins benadering en de ont-dekking die naar voren komt uit de analyses op basis van het gebruik van gezaghebbende bronnen, is een ‘kennis construeren in-(ter)-actie-model’ te genereren zoals weergegeven in figuur 25. Als we ons rekenschap ge- ven van eerdergenoemde principes en uitganspunten kunnen we het model uitwerken voor de praktijk met richtlijnen voor docenten, studenten en onderwijs technologische ondersteu- ning. Het model vormt daarmee een basis en is richtinggevend voor toekomstig onderzoek van deze leerstoel. De leerstoel wil daarmee bijdragen aan kennis construeren als responsief leren in het onderwijs in het algemeen en in het OU- en Aeres-onderwijs in het bijzonder.
• Het model gaat uit van de ont-dekte activiteiten die opeenvolgend kunnen zijn, maar dat niet per definitie ook daadwerkelijk zijn. Het zijn eerder momenten in het discours. De activi- teiten worden beschreven in termen van acties. Op basis daarvan worden studentactiviteiten beschreven als constructieve acties, mede gebaseerd op ‘good moves’. Vervolgens worden acties beschreven waarmee of hoe een docent of de ‘onderwijs’-technologie kan ondersteu- nen. Ten slotte worden gerelateerde kennisconstructieprincipes geduid.

   

                                        Oratie De Jong, 2019 

Meer weten? Zie Sociale interactie