2.1.2.4.1.1 Voorbeelden

Enkele voorbeelden van de vertaling van leerdoelen in eindtermen (van CanMEDS-rollen) zijn:

Leerdoel communicatie:

Men faciliteert (als professional) op een effectieve wijze de patiënt-hulverlenerrelatie en de communicatie voor, tijdens en na de het directe patiënten contact.

Eindtermen                            

·  Opgedane kennis en vaardigheden kan men in de praktijk brengen op microniveau d.w.z. in routine- en complexe voorlichting- en counselingsituaties.

·  Communicatief gezien beschikt men over voldoende inzicht en vaardigheden op het gebied van uitleg geven aan patiënten (en naasten) om in de klinische routine doelgericht en efficiënt om te kunnen gaan met de behoefte aan informatie op inhoudelijk (wat houdt x in en wat betekent dat voor mij?) en procedureel (hoe ga ik daar optimaal mee om?) niveau.

·  De professional is in staat om patiënten te helpen bij besluitvorming bij patiënten en dilemma’s en daarbij een coachende werkwijze te hanteren.

·  De professional is in staat regie te voeren over complexe voorlichtingssituaties.

 Leerdoel samenwerking:

De professional werkt effectief samen binnen een multidisciplinair team ten behoeve van optimale patiëntenzorg.

Eindtermen

* De professional weet de onder Communicatie beschreven eindtermen ook toe te passen in een multidisciplinair teamoverleg.

* De professional is in staat zich in te leven in een ander dan het disciplineperspectief, zonder daarbij afbreuk te doen aan de eigen optiek.

 

Leerdoel kennis en wetenschap

De professional committeert zich aan het werkzame leven met reflectief leren evenals met het creëren, verspreiden en toepassen van (wetenschappelijke) kennis.

Eindtermen

* De professional is in staat wetenschappelijke rapportages en artikelen kritisch te beoordelen

* De professinal beschikt over kennis en vaardigheid op het gebied van kansengeneeskunde

* De professional is in staat individuele behandelingen als N=1 studies te bezien.

 

Leerdoel maatsch. handelen               

De professional gebruikt op een verantwoorde wijze haar of zijn expertise en invloed ten voordele van de gezondheid en het welzijn van individuele patiënten, de gemeenschap en de bevolking.

Eindtermen

 

Leerdoel organisatie:

De professional draagt als organisatielid bij aan de continuïteit en effectiviteit van de zorgorganisatie en de gezondheidszorg.

Eindtermen

De professional vindt een verantwoorde balans tussen:

-       Individu & Organisatie

-       Identificatie beroepsgroep - Organisatie

-       Autonomie & Sturing

-       Solisme & Samenwerking

-       Oriëntatie: Vak - Markt 

-       Engagement: Patient - Organisatie

 

Leerdoel professionaliteit:

De professional committeert zich aan de gezondheid en het welzijn van individuen en de samenleving door een ethische beroepsuitoefening, door de professie geleide regulatie van het beroep en hoge persoonlijke gedragsstandaarden.

Eindtermen:

De professional brengt balans aan tussen:

-       deelproces(sen) en het grote geheel

-       doelgerichtheid en client centeredness

-       betrokkenheid en distantie.